آقای سيداميرحسين هاشمي

  • سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

آقای اسدااله سهرابي

  • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

آقای حسين طاهباز توکلي

  • سمت: رئیس هیئت مدیره

آقای حسین ظریفی

  • سمت: عضو هیئت مدیره